Wytyczne dotyczace funkcjonowania szkoły

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

Dyrektor ZSOiT w Jeleniej Górze  ustala, co następuje:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zapoznać się z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego. Uczniowie wchodzą do szkoły wg zasad:
  – do godziny 9:00 klasy pierwsze i drugie po szkole podstawowej – wejście główne od Al.Jana Pawła II
  -do godziny 9:00 klasy drugie po gimnazjum i trzecie – wejście od ul. Działkowicza „garaże”,
  – po godzinie 9 – ( wszyscy) wyłącznie wejście główne od Al.Jana Pawła II.
 • Zasady wychodzenia ze szkoły:
  – do 12:30 – wyłącznie wyjście główne
  – od 13:25 (po szóstej lekcji) klasy pierwsze i drugie po szkole podstawowej – wyjście główne od Al.Jana Pawła II ; klasy drugie po gimnazjum i trzecie – wyjście od ul. Działkowicza „garaże”
 • Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
 • Zasady funkcjonowania szatni:
  – szatnia nie jest obowiązkowa,
  – w przypadku korzystania z szatni obowiązuje samoobsługa; jednocześnie w szatni może przebywać 10 uczniów,
  – każdego dnia, po zakończeniu zajęć o godz. 15.30, pomieszczenia szatni i ich wyposażenie będzie dezynfekowane; pozostawione w szatni rzeczy będą usuwane.
 • W szkole obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych. Zasłonięcie ust i nosa zaleca się także zdjąć po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej, a na zajęciach wychowania fizycznego po wejściu do szatni. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje również w czasie przebywania w pomieszczeniach administracyjnych szkoły, np. w sekretariatach, księgowości.
 • Przed wejściem do sal lekcyjnych należy dezynfekować ręce.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie trwania zajęć.
 • Obowiązuje całkowity wychodzenia poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw.
 • W miarę możliwości należy zachować dystans około 1,5 m. między osobami przebywającymi na terenie szkoły w miejscach wspólnych (korytarze, hole itp.).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • W szkole istnieje możliwość dokonania pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym – jeden termometr znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej s.18,. Po każdym użyciu termometry te będą dezynfekowane.
 • Po zaobserwowaniu u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej s.18)) i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W salach lekcyjnych przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, materace, obręcze, globusy, mikroskopy, odtwarzacze CD itp.) wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć będą przez nich po zakończonych zajęciach czyszczone lub dezynfekowane.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w torbie (plecaku). Korzystając z podręczników szkolnych należy mieć na uwadze, że po oddaniu ich nauczycielowi lub do biblioteki przez kolejne 2 dni nie mogą być one ponownie wydane uczniom. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • W czasie przerw oraz czasu wolnego zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i terenów przyszkolnych, atrium, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się o wyznaczonej porze w wyznaczonych salach. Na tych zajęciach obowiązuje ten sam reżim sanitarny jak na planowych zajęciach lekcyjnych.
 • W bibliotece przy jednym komputerze może pracować tylko jeden uczeń, według ustalonego przez bibliotekarza harmonogramu.
 • Książki i materiały zwrócone do biblioteki podlegają dwudniowej kwarantannie. Wstrzymuje się możliwość samodzielnego przeglądania zasobów bibliotecznych. Książki i czasopisma podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 • W świetlicy obowiązują te same zasady bezpieczeństwa jak w czasie planowych zajęć lekcyjnych. Jednorazowo w świetlicy może przebywać do 30 uczniów. Obowiązuje ten sam reżim sanitarny jak innych pomieszczeniach wspólnych.
 • W Laboratorium obowiązuje ten sam reżim sanitarny jak w innych pomieszczeniach .

 

 • Osoby z zewnątrz, np. rodzice mogą przebywać w przestrzeni wspólnej szkoły tylko w wyznaczonych obszarach (rejon portierni, sekretariaty, księgowość, gabinet pedagoga szkolnego), przestrzegając obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Osoby z zewnątrz odwiedzające szkołę mają obowiązek wpisać swoje imię i nazwisko oraz ogólny cel wizyty do rejestru osób przebywających na terenie placówki. Rejestr ten znajduje się na portierni.
 • Umówione wcześniej spotkania rodzica z nauczycielem/wychowawcą mogą odbywać się wyłącznie na parterze w pomieszczeniu numer 43. Po spotkaniu pomieszczenie będzie zdezynfekowane.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zużyte maseczki jednorazowe i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do worków w pojemnikach oznaczonych „Odpady zmieszane”.
 • Posiłki zakupione w barze Bistro można spożywać wyłącznie w pomieszczeniu baru zachowując prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne (mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego) oraz w wyznaczonych miejscach dodatkowych.
 • Obowiązuje całkowity zakaz zamawiania wszelkich posiłków i napojów na teren szkoły .

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W miarę możliwości organizacyjnych szkoły podczas planowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z udokumentowanymi istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 • Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Po zaobserwowaniu u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, pracownik zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 15). Pracownik ten powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników będą monitorowane i potwierdzane wpisem w karcie monitoringu.