Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 8 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie 03.2021-02.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
– doposażenie pracowni w 15 szkołach w nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki, j. obcych oraz w sprzęt TIK;
– zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 183 nauczycieli.

Zaproponowane formy wsparcia są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów i nauczycieli placówek objętych projektem.