OBWIESZCZENIE  NR 1/2016

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

z dnia  14.03.2016 r.

WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

 1. Przeznacza się do wydzierżawienia, na cele handlowo-usługowe, magazynowe i inne zaproponowane przez oferenta w drodze zbierania ofert część nieruchomości, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Jelenia Góra, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych:

ozn. geod. jako część dz. nr 21/8 o pow. użytkowej 214,87 m2, Obr.  60,   AM 4 położonej przy Alei Jana Pawła II 25, o urządzonej księdze wieczystej nr KW JGJ/00029976/9, na okres 3 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Część nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia jest zabudowana obiektami użytkowymi

 1. Minimalny, wywoławczy czynsz dzierżawny netto będzie wynosił:

2.1. przez pierwsze sześć miesięcy dzierżawy – na etapie prowadzenia prac remontowych miesięczny, minimalny czynsz dzierżawny będzie wynosił:

518,91 zł netto – w przypadku powierzchni garażowej;

1449,97 zł netto – w przypadku powierzchni usługowej.

W okresie tym przewidziane jest przygotowanie obiektu do użytkowania poprzez wykonanie wszelkich prac remontowo – adaptacyjnych.

2.2. po sześciu miesiącach dzierżawy, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie:

1037,83 zł netto – w przypadku powierzchni garażowej;

2899,94 zł netto – w przypadku powierzchni handlowej.

Poniesione przez Dzierżawcę nakłady finansowe nie podlegają zwrotowi.

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania należnego podatku od nieruchomości.
 2. Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 3. Aktualizacji opłat dzierżawnych dokonuje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na podstawie
  wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń, a do czasu ich ogłoszenia, na podstawie wskaźników cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego..
 4. Miesięczne opłaty dzierżawne wnoszone będą na rzecz Wydzierżawiającego do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Powyższe ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. AL. Jana Pawła II 25 oraz tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarki
  Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Ptasia Nr 2-3.

8. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych: www.zsoit.jgora.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.