Wstęp

            Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze www.zsoit.jgora.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.09.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 •  filmy zostały opublikowane przed 23 września 2020 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 •  dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed 23 września 2018r. Są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 •  pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 •  treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia 05-03-2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 751522881/82, bądź adres e-mail: zsoit_jg@vp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Aneta Jędrzejewska.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze przy ul. Jana Pawła II 25 można dojechać autobusem linii nr 2,3,11,12,20,24,33  Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 250 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Jeleniej Górze znajduje się na stronie https://mzk.jgora.pl

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku:

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba szkoły, usytuowany jest w Jeleniej Górze przy ul. Jana Pawła II 25.
 2. Do budynku prowadza dwa wejścia: Główne wejście od strony Jana Pawła II 25 ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla niepełnosprawnych i boczne od strony ulicy Działkowicza (obok kortów tenisowych)
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Budynek ma 3 kondygnacje, posiada windę oraz 1 toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Szkoła posiada pętlę indukcyjną.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze Szkołą po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 10. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego