Koncepcja Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

 w Jeleniej Górze na lata 2018-2020

 

 1. Struktura szkoły a oferta

 

 • Dbałość o jakość i efektywność kształcenia zwłaszcza przedmiotów zawodowych.
 • Wzbogacenie oferty zajęć i działalności pozalekcyjnej szkoły ( koła zainteresowań, wolontariat, zajęcia dodatkowe, warsztaty, projekty)
 • Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego – technicznego.
 • Sukcesywne modyfikowanie różnych obszarów działalności szkoły, dostosowanie jej do nowej podstawy programowej i czteroletniego cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletniego technikum.
 • Wykorzystywanie w pracy z platformy edukacyjnej oraz propagowanie i stosowanie nowoczesnych i aktywizujących metod nauczania.
 • Realizacja projektów unijnych i rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
 • Kształcenie kompetencji kluczowych.

 

 1. Opieka i wychowanie

 

 • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole.
 • Wspieranie uczniów zdolnych, wymagających pomocy oraz niepełnosprawnych.
 • Kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich.
 • Przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych wyborów i uczestnictwa w kulturze.
 • Rozwój doradztwa zawodowego z uwzględnieniem dynamicznych zmian na rynku pracy.
 • Rozwój samorządności uczniowskiej. Kształcenie samodzielności i odpowiedzialności u uczniów.
 • Promocja zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna , wsparcie uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów- edukacyjnych, wychowawczych, socjalnych.

 

III. Współpraca ze środowiskiem

 

 • Budowanie wizerunku szkoły jako miejsca atrakcyjnego, przyjaznego i efektywnie kształcącego.
 • Pielęgnowanie dobrego obrazu szkoły we wszystkich obszarach jej działania.
 • Modyfikacja i aktualizacja szkolnej strony internetowej.
 • Współpraca z różnymi organizacjami w środowisku lokalnym, np. , TPD, BWA, Urząd Miasta, Sąd Okręgowy, Uniwersytet Ekonomiczny, JCK, ODK, Teatr im. CK Norwida Kino, Filharmonia i inne.
 • Promowanie i wspieranie edukacji regionalnej.
 • Organizowanie różnych form zajęć dla rodziców- współpodejmowanie działań na rzecz dobra szkoły.

 

 1. Unowocześnienie bazy.

 

 • Sukcesywne doposażanie szkoły w sprzęt multimedialny, programy edukacyjne i inne pomoce.
 • Wyposażanie każdej sali lekcyjnej w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. (do dyspozycji nauczyciela)
 • Systematyczna modernizacja pracowni komputerowych.
 • Bieżące doposażanie laboratoriów chemicznych i pracowni przedmiotowych
 • Podnoszenie estetyki pomieszczeń lekcyjnych i korytarzy a także terenu wokół szkoły.

 

 1. Wzór absolwenta:

 

Absolwent powinien cechować się wysoką kulturą osobistą oraz posiadać takie kluczowe          umiejętności jak:

 • praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki w życiu prywatnym i zawodowym
 • planuje swoją karierę zawodową i naukową w oparciu o realia rynkowe
 • potrafi posługiwać się językami obcymi
 • szanuje symbole i wartości narodowe i religijne
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów
 • jest tolerancyjny i otwarty na różnice kulturowe
 • świadomy swojej tożsamości narodowej i dziedzictwa europejskiego.
 • jest prawym i odpowiedzialnym obywatelem
 • ma poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • jest empatyczny i wrażliwy na problemy innych ludzi.
 • jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych, zna korzyści płynące ze zdrowego trybu życia.