ZAJA?CIA WARSZTATOWE W OGRODZIE BOTANICZNYM WE WROCA?AWIU.

7 czerwca 2017 odbyA�y siA� interdyscyplinarne warsztaty przyrodnicze w ogrodzie botanicznym we WrocA�awiu, w ktA?rych brali udziaA� uczniowie zainteresowani biologiA�, chemiA� i geografiA�A� z klas: 1c, 1fc,2fc, 2e,2d,2a,2b. Opiekunami wycieczki byli: Jolanta FrA�ckiewicz, Sylwia KuA?niewska i Jolanta Krakowska.

Na poczA�tku mA�odzieA? zwiedziA�a wystawA� A�- Panorama Natury, ktA?ra pozwoliA�a zwiedzajA�cym przyswoiA� chronologiA� geologicznA� oraz umoA?liwiA�a A�atwiejsze zrozumienie wielu szczegA?A�A?w zwiA�zanych z etapami A?ycia na naszej planecie.

NastA�pnie uczniowie otrzymali karty pracy , w ktA?rych byA�y zadania do wykonania np. okreA�lanie form ekologicznych roA�lin w zaleA?noA�ci od dostA�pnoA�ci wody oraz podanie nazw gatunkowych, wskazanie reliktA?w filogenetycznych oraz ich zastosowanie w medycynie, powstawanie skamieniaA�ego drzewa, roA�liny wykorzystywane w kosmetyce, bioindykatory, wystA�powanie skaA� w profilu wA�glowym, pochodzenie roA�lin oraz ich zrA?A?nicowana lokalizacja.

OpracowaA�a: Jolanta Krakowska

Przechwytywanie