W dniach  3- 5 marca 2021  w godz. Od 8:45 do 11:50 w ZSOiT zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

 3 marca 2021 język polski

4 marca 2021 matematyka

5 marca 2021 język angielski 

 

Na egzamin należy przyjść wraz z dowodem osobistym, harmonogram sal będzie umieszczony na tablicy przed wejściem (sprawdzeniu listy należy udać się pod wyznaczone sale zachowując obowiązujący dystans)

Przed wejściem do szkoły i sal lekcyjnych obowiązuje dezynfekcja rąk.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

 

Przystąpienie do próbnego egzamin jest dobrowolne.

 1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19!!!
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • uczniowie
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 4.  

  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

   

  1. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

   

  1. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

   

  1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

   

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

   

  1. Po zakończonym teście można podzielić się wrażeniami  między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby unikać gromadzenia się  przy wejściu do szkoły czy tez na terenie szkoły.

 

Dyrektor

Elwira Kozak