Dnia 29 kwietnia 2016 rokuA� w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej GA?rze odbyA�o siA� uroczyste poA?egnanie uczniA?w klas maturalnych, przed ktA?rymi juA? tylko egzamin dojrzaA�oA�ci. UroczystoA�A� poprowadziA�y dwie uczennice Sara GoA�A�biowska i Agnieszka Skatulska. Wydarzenie to byA�o ukoronowaniem oraz podsumowaniem kilku lat ciA�A?kiej pracy, nabywania wiedzy, ksztaA�towania umiejA�tnoA�ci i charakteru oraz zbierania doA�wiadczeA�. Swoje przemA?wienia wygA�osili miA�dzy innymi Pani Dyrektor Elwira Kozak, przedstawicielka wszystkich wychowawcA?w klas trzecich i czwartych Pani AndA?elika FabijaA�ska oraz przewodniczA�cy SamorzA�du Uczniowskiego Sylwester Wersocki. NastA�pnie zostaA�a zaprezentowana czA�A�A� artystyczna przygotowana przez EwA� Olczak. MaturzyA�ci otrzymali A�wiadectwa i wyrA?A?nienia za wybitne osiA�gniA�cia w rA?A?nych dziedzinach. Wychowawcy rozdaliA� nagrody, podziA�kowania iA� listy gratulacyjnych dla rodzicA?w. Na zakoA�czenie uroczystoA�ci mogliA�my usA�yszeA� jeden z cytatA?w Adama Mickiewicza i piosenkA� a�zMaturaa�?. W ten sposA?b przebiegA� ostatni dzieA� uczniA?w klas maturalnych w progach ZSOiT w Jeleniej GA?rze.

Nati 1 medialna