OFERTA ZESPOA?U SZKA�A? OGA�LNOKSZTAA?CACYCH
I TECHNICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/17

III LICEUM OGA�LNOKSZTAA?CA�CE IM. JA?DRZEJA AsNIADECKIEGO

1. Klasa humanistyczno-medialna
– dla osA?b zainteresowanych komunikacjA� spoA�ecznA�, mediami i dziennikarstwem;
– proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: jA�zyk polski, jA�zyk obcy, historia lub inne do wyboru od klasy drugiej
– pod kA�tem studiA?w wyA?szych na kierunkach dziennikarskich i filologii polskiej;
– zajA�cia kierunkowe: efektywne metody komunikacji, stosowanie procedur public relations, posA�ugiwanie siA� technikami i narzA�dziami PR, stosowanie PR w rA?A?nych dziedzinach A?ycia, etyka, prawo,

2. Klasa politechniczna
– dla osA?b zainteresowanych naukami A�cisA�ymi i informatykA�;
– proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: fizyka, matematyka, informatyka lub inne do wyboru od klasy drugiej
– sugerowane kierunki studiA?w: politechniczne, informatyczne, A�cisA�e;
– dodatkowe zajA�cia kierunkowe: obliczenia matematyczne w pracowni komputerowej, zajA�cia organizowane w ramach wspA?A�pracy z PolitechnikA� WrocA�awskA� i Uniwersytetem Ekonomicznym w Jeleniej GA?rze

3. Klasa biologiczno- chemiczna
– dla uczniA?w zainteresowanych naukami przyrodniczymi;
– przedmioty proponowane do realizacji na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, jA�zyk obcy lub inne do wyboru od klasy drugiej
– sugerowane kierunki studiA?w: biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona A�rodowiska;

4. Klasa psychologiczna
– dla osA?b zainteresowanych psychologiA�, pedagogikA� i socjologiA�;
– proponowane przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o spoA�eczeA�stwie, jA�zyk obcy;
– sugerowane kierunki studiA?w: psychologia, pedagogika, socjologia;
– dodatkowe zajA�cia z podstaw psychologii, pedagogiki i komunikacji interpersonalnej

5. Klasa artystyczna
– dla osA?b pragnA�cych rozwijaA� swoje pasje zwiA�zane ze sztukA�: teatrem, filmem, muzykA�, taA�cem, literaturA�, sztukami plastycznymi;
– proponowane przedmioty rozszerzone: jA�zyk polski, historia, jA�zyk obcy; lub inne do wyboru od klasy drugiej
– sugerowane kierunki studiA?w: uczelnie artystyczne, kulturoznawstwo, filologia polska;
– warsztaty twA?rcze: taneczne, psychodramy (teatralne), filmowe, technik rysunku i malarstwa, interpersonalne, dodatkowy przedmiot zajA�cia artystyczne

6. Klasa lingwistyczna z elementami kultury i jA�zyka hiszpaA�skiego.
-przygotowanie do podjA�cia ksztaA�cenia na kierunkach: filologia angielska, filologia germaA�ska, lingwistyka, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, obsA�uga turystyczna, stosunki miA�dzynarodowe, ekonomia, geografia, zarzA�dzanie i marketing, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny
– proponowane przedmioty rozszerzone: jA�zyk angielski, jA�zyk niemiecki
po klasie pierwszej trzeci przedmiot do wyboru spoA�rA?d: historia, biologia geografia, fizyka lub chemia.

6. Klasa bezpieczeA�stwa wewnA�trznego
-przygotowanie do podjA�cia ksztaA�cenia na kierunkach: bezpieczeA�stwo publiczne, wewnA�trzne, na uczelniach ksztaA�cA�cych do pracy w sA�uA?bach mundurowych np. policji, straA?y poA?arnej, wojska,
– proponowane przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o spoA�eczeA�stwie, jA�zyk obcy lub inne do wyboru od klasy drugiej

7. Klasa sportowa piA�ka noA?na-chA�opcy/piA�ka koszykowa?
-przygotowanie do podjA�cia ksztaA�cenia na kierunkach przyrodniczych, zwiA�zanych ze sportem, turystykA�, rekreacjA�,
– proponowane przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, jA�zyk obcy

TECHNIKUM

1. Technik analityk – 4 lata
– oferta dla osA?b zainteresowanych pracA� w laboratoriach chemicznych, kryminalistycznych, specjalistycznych oraz analityki medycznej;\
– zajA�cia zawodowe w grupach w nowoczesnym laboratorium chemicznym;
– kwalifikacje: przygotowanie sprzA�tu, odczynnikA?w chemicznych i prA?bek do badaA� analitycznych, wykonywanie badaA� analitycznych
– przygotowanie do matury;
– przedmioty rozszerzone: chemia, biologia;
– sugerowane kierunki studiA?w: medyczne, farmaceutyczne, biologiczno-chemiczne;

2. Technik optyk – 4 lata
– oferta dla osA?b zainteresowanych pracA� w zakA�adach optycznych,
– kwalifikacje: montaA? i naprawa elementA?w i ukA�adA?w optycznych, wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
– przedmioty rozszerzone: fizyka, informatyka;
– sugerowane kierunki studiA?w: politechniczne;
– przygotowanie do matury;

Przedmioty punktowane:

ZSOiT – liceum ogA?lnoksztaA�cA�ce:
jA�zyk polski, oraz dodatkowo:
klasa medialna /1a a�� historia, wos, j.obcy
klasa politechniczna /1b a�� informatyka,matematyka, fizyka
klasa biologiczno-chemiczna /1c a�� biologia, chemia ,j.obcy
klasa psychologiczna /1d a�� biologia, wos, j.obcy
klasa artystyczna /1e a�� wos, historia, j.obcy
klasa lingwistyczna /1f a�� geografia,matematyka, j.obcy
klasa bezpieczeA�stwa wewnA�trznego/1g -geografia, wos, j.obcy
klasa sportowa/1s- geografia, biologia, j.obcy

ZSOiT – technikum:
technik analityk /Ta – jA�zyk polski, matematyka, chemia, biologia
technik optyk /To – jA�zyk polski, informatyka, fizyka, j.obcy

ObowiA�zujA�ca punktacja przy przeliczaniu ocen ze A�wiadectwa ukoA�czenia gimnazjum:
celujA�cy – 20 pkt
bardzo dobry – 16 pkt
dobry – 12 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczajA�cy – 2 pkt