REGULAMINA� KONKURSU

a�zPLAKAT PROMOCYJNY MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GA�RZEa�?

 

  1. Organizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej GA?rze z siedzibA� przy

ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia GA?ra

 

  1. ZaA�oA?enia programowe: Konkurs przeznaczony jest dla uczniA?w szkA?A� gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

  1. Cele konkursu:

 

-A� pobudzenie wyobraA?ni plastycznej ,

 

-A� ksztaA�towanie wyobraA?ni poprzez prace plastyczne/artystyczne

-A� popularyzowanie wA�rA?d uczniA?w wartoA�ci kultury muzealnej

-A� podnoszenie wartoA�ci estetycznej

 

-A� poznanie regionu poprzez zapoznanie siA� z wystawami eksponowanymi

w Muzeum

 

 

  1. Warunki uczestnictwa:

 

 

a).A� KaA?dy uczestnik moA?e zgA�osiA� dowolnA� liczbA� samodzielnie

wykonanych prac w dowolnym formacie

w technice dowolnej

 

b). Prace naleA?y opatrzyA� nastA�pujA�cymi informacjami (na odwrocie)

 

IMIA? I NAZWISKO AUTORA

WIEK

ADRES I TEL. SZKOA?Y/ZAMIESZKANIA

IMIA?, NAZWISKO, TELEFON , EMAIL

Konkurs plastyczny a�� temat Plakat promocyjny Muzeum

A�

c). Prace naleA?y przesyA�aA� pocztA� na adres Muzeum lub dostarczyA� osobiA�cie. ZgA�oszenie do konkursu jest rA?wnoznaczne z akceptacjA� powyA?szego regulaminu.

 

5.Organizacja konkursu:

 

a). Prace ocenia powoA�ane przez organizatorA?w Jury. Wyniki konkursu zostanA� podane na stronie internetowej www.muzeumkarkonoskie.pl oraz na stronie Facebook Muzeum Karkonoskiego.

 

b).Organizatorzy nie odsyA�ajA� prac oraz zastrzegajA� sobie prawo do nieodpA�atnego reprodukowania prac konkursowych w celach

promocyjnych.

 

 

c). Uczestnik Konkursu zobowiA�zuje siA� do przeniesienia na Organizatora wszelkich prawA� autorskich.

 

  1. Nagrody:

 

dla wszystkich laureatA?w przewiduje siA� nagrody rzeczowe,

 

prace biorA�ce udziaA� w konkursie zostanA� wydrukowane i bA�dA� promowaA� Muzeum Karkonoskie.

 

  1. Kryteria oceny:

 

Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,

 

-A� IndywidualnoA�A� twA?rcza, tematyczna,

 

-A� ZgodnoA�A� pracy z tematem przewodnim,

 

-A� PomysA�owoA�A�

 

 

  1. Termin nadsyA�ania prac:

do 04 .04 2016 r.

 

 

  1. Prace naleA?y dostarczyA� na adres:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej GA?rze, ul Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia GA?ra

Informacje na temat konkursu udziela: Aneta Sikora Firszt, Natalia Kryszpin

DziaA� OA�wiatowy Muzeum, Tel. 756455078; 7575 234 65

oA�wiata@muzeumkarkonoskie.pl

promocja@muzeumkarkonoskie.pl.