Zarządzenie nr 4  /2021

Dyrektora Zespołu Ogólnokształcących i Technicznych

w Jeleniej Górze

z dnia 28.10.2021 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust

w przestrzeniach wspólnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących

i Technicznych  w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze wprowadza się obowiązek noszenia maseczek przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, biblioteka, itp.) we wszystkich częściach  szkoły.

§2

W sytuacji, gdy osoba z powodów podanych w § 25 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. nie może zastosować się do nakazu noszenia maseczki, zobowiązana jest przedstawić dyrektorowi szkoły zaświadczenie lekarskie.

§3

Zarządzenie zostaje przekazane drogą elektroniczną na stronie internetowej Szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.10.2021  r.

Dyrektor szkoły

Elwira Kozak