REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu.
 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo technikum jest Zespół do Spraw Promocji sZKOŁY.

 

 1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Technikum
  2. Logo wykorzystywane będzie przez ZSOiT do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwa do 14 grudnia 2018 roku

 

 • Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie technikum naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZSOiT w Jeleniej Górze.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Na konkurs można zgłaszać do 2 projektów.
 2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki).
 3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

 

 1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy szkoły).

 

 1. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.

Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 1. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs
  na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
 • imię i nazwisko,
 • klasę,
 • płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Prace należy składać do dnia 14 grudnia 2018 roku
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 5. Prace proszę składac do p. Elżbiety Fiołek.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

 • Ocena prac konkursowych
 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 21 grudnia 2018 roku
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy