Projekt ma na celu rozbudzenie wyobraA?ni, kreatywnoA�ci i A�miaA�oA�ci mA�odych ludzi. W szkole formujA� siA� poglA�dy, charaktery i temperamenty. Chcemy wykorzystaA� naturalnA� mA�odzieA�czA� energiA� i, poprzez seriA� warsztatA?w teatralnych, utwierdziA� w uczniach chA�A� samookreA�lenia, wyraA?ania siebie. Teatr jest sztukA� opartA� na intymnym kontakcie twA?rcy z odbiorcA� i autentycznej emocji a�� jest doskonaA�A� formA� wytchnienia od cyfrowego A�wiata Facebooka, przypomnienia o nieskoA�czonym potencjale osobistej interakcji.

Nie bA�dziemy mA�drkowaA� ani wpajaA� niczego na siA�A�. Przeciwnie, chcemy uruchomiA� naturalne odruchy mA�odzieA�czego buntu. Buntu, ktA?ry sprawia, A?e czA�owiek staje siA� tym, kim bA�dzie przez resztA� A?ycia.

SzkoA�a moA?e na pierwszy rzut oka wydawaA� siA� nie najlepszym miejscem dla realizacji takich celA?w. Dlaczego? Jest jednak oA�rodkiem przymusu i obowiA�zku a�� przymusu edukacyjnego dla uczniA?w i obowiA�zku zawodowego nauczycieli. Dlatego tak waA?ne jest dla nas, A?eby wejA�A� z mA�odA� sztukA� do sal lekcyjnych, na korytarze, do sali gimnastycznej a�� wszA�dzie gdzie uderza nas szara codziennoA�A� Chcemy przeA�amaA� szaroA�A�.

OsiA�gniemy to dziA�ki serii warsztatA?w i prA?b, ktA?rych ostatecznym celem bA�dzie wystawienie w szkole a�zKartotekia�? Tadeusza RA?A?ewicza. WybraliA�my ten tekst, bo jest doskonaA�ym katalizatorem swobodnej kreatywnoA�ci. Jest tekstem otwartym, peA�nym luA?no osadzonych, niedopowiedzianych historii. Szereg postaci przewija siA� przez pokA?j gA�A?wnego bohatera, by opowiedzieA� swoje historie, zadziaA�aA� i zniknA�A� ze sceny. Uczniowie bA�dA� tu mieli wielkie pole do popisu, bA�dA� mogli wkomponowaA� wA�asne treA�ci i pomysA�y w ten otwarty A�wiat wyobraA?ni RA?A?ewicza. W trakcie pracy wyjdziemy z uczniami na korytarze: bA�dA� tam w czasie przerw wykonywaA� dziaA�ania performatywne.

A�FinaA�em projektu bA�dzie miA�dzypokoleniowe wystawienie a�zKartotekia�?. Uczniowie i nauczyciele pod opiekA� Teatru Cinema stworzA� dzieA�o, ktA?re bA�dzie owocem wszystkich warsztatA?w i osobistych przemyA�leA�.

W ten sposA?b chcemy zrewitalizowaA� szkoA�A�, uczyniA� z niej miejsce samookreA�lenia, wyraA?enia siA� i pozytywnego buntu. Bez patosu i przymusu zadamy mA�odym pytanie o rolA� pamiA�ci w ich A?yciu: zamiast a�zwkuwania na blachA�a�? (tak a�zukochanegoa�? przez wszystkie pokolenia przymusowej edukacji), uruchomimy pamiA�A� emocjonalnA� – osobistA� i zbiorowA�.

Projekt jest dofinansowany ze A�rodkA?w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz UrzA�du MarszaA�kowskiego WojewA?dztwa DolnoA�lA�skiego.