HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski.
Część pisemna –8 września 2020 r.(wtorek), godz. 14:00