Uczniowie AsniadeckiegoA� A�wiA�towali DzieA� NiepodlegA�oA�ci

11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach pod zaborami odzyskaA�a niepodlegA�oA�A�.A� Nasz kraj znA?w zawitaA� na mapie Europy. Na czele paA�stwa stanA�A� wA?wczas marszaA�ek JA?zef PiA�sudski, ktA?ry z rA�k Rady Regencyjnej przejA�A� A�wA�adzA� w Rzeczypospolitej.

Z tej okazji dnia 10.11.2015 w Zespole SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych w Jeleniej GA?rze odbyA� siA� uroczysty apel przypominajA�cy to wydarzenie i rolA� patriotyzmu w A?yciu mA�odych ludzi. UroczystoA�A� odbyA�a siA� w auli szkolnej i zostaA�a poprowadzona przez przewodniczA�cego samorzA�du szkolnego Sylwestra Wersockiego.Podczas uroczystoA�ci uczniowie klas I i II odA�piewali RotA� oraz Hymn Polski a przewodniczA�cy przypomniaA� jak doszA�o do odzyskania niepodlegA�oA�ci. NakreA�lone zostaA�y rA?wnieA? powstania , ktA?re znaczyA�y bardzo wiele, gdy Polska znajdowaA�a siA� pod zaborami. ByA�y to: A�Powstanie KoA�ciuszkowskie , Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe oraz Powstanie Wielkopolskie. Droga Polski do odzyskania niepodlegA�oA�ci byA�a skomplikowanaA� i okupiona mA�czeA�stwem narodu polskiego.A�To, A?e dziA� moA?emy A?yA� w wolnej Polsce zawdziA�czamy bohaterstwu, heroizmowi i poA�wiA�ceniu wielu pokoleniom PolakA?w.

Damian CzystoA�owski 1 a medialna