W bieA?A�cym roku kalendarzowym zostaliA�my beneficjentami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach tego programu otrzymaliA�my 15 tys. zA� na zakup nowoA�ci wydawniczych, w tym lektur szkolnych.

Pozwoli to na zwiA�kszenie atrakcyjnoA�ci ksiA�gozbioru biblioteki szkolnej poprzez przybliA?enie uczniom literatury, po ktA?rA� chcA� siA�gaA�.

Z ankiet, wywiadA?w i zwyczajnych pogawA�dek z mA�odzieA?A� wynika, A?e czytanie ksiA�A?ek wciA�A? dla wielu z nich stanowi rozrywkA�,

jest A?rA?dA�em wiedzy o A�wiecie i sobie samych. Jednak coraz wyraA?niej widaA� niechA�A� do czytania czegokolwiek oraz aprobatA� takiej postawy.

Jaki jest wpA�yw czytania na rozwA?j dzieci i mA�odzieA?y?
Stymuluje umysA� absorbujA�c jednoczeA�nie wiele obszarA?w mA?zgu – te, ktA?re odpowiedzialne sA� za widzenie, za jA�zyk i za asocjacje pojA�ciowe. Rozwija wyobraA?niA� i wspomaga koncentracjA�.

Uspokaja. Czytanie obniA?a poziom stresu o 68 proc., wygrywajA�c ze sA�uchaniem muzyki (62 proc. skutecznoA�ci), piciem herbaty (54 proc.) czy pA?jA�ciem na spacer (42 proc.).

Poprawia sen.A�KilkanaA�cie-kilkadziesiA�t minut z ksiA�A?kA� w rA�ku tuA? przed zaA�niA�ciem (czA�sto juA? w A�A?A?ku) pozwala zapomnieA� o stresie minionego dnia i siA� wyciszyA�. .
Czytanie jest jak mA?wienie do siebie gA�A�boko w gA�owie – pozwala siA� A�atwiej skoncentrowaA� i zapewnia uczucie kojA�cej prywatnoA�ci.

PogA�A�bia wiedzA�.A�Wszystko, cokolwiek czytamy, pozostawia w naszych umysA�ach okruchy rA?A?norakich informacji. Nie sposA?b stwierdziA�, co kiedy moA?e siA� przydaA�, ale wszystko w jakiA� sposA?b poszerza nasze horyzonty i poprawia zrozumienie A�wiata.

Wzbogaca sA�ownictwo.A�Elokwencja i A�atwoA�A� wypowiadania siA� podnosi poczucie wA�asnej wartoA�ci, buduje pewnoA�A� siebie i pomaga w karierze zawodowej. Czytanie ksiA�A?ek w obcych jA�zykach szczegA?lnie pomocne jest przy doskonaleniu pA�ynnoA�ci mowy.

Poprawia pamiA�A�.A�KaA?da ksiA�A?ka jest jak podrA?A? do obcego kraju. KaA?dy nowy A�lad pamiA�ciowy wymaga powstania nowych synaps, poA�A�czeA� nerwowych.

A�wiczy myA�lenie analityczne.A�JakA?e czA�sto zdarza nam siA�, A?e czytajA�c zajmujA�cA� ksiA�A?kA�, zgadujemy jej zakoA�czenie, zanim przewrA?cimy ostatniA� kartkA�? I to jest wA�aA�nie to – trening myA�lenia krytycznego i analitycznego, wyciA�gania wnioskA?w z setek sugestii i przesA�anek.

OpA?A?nia demencjA� i spowalnia rozwA?j choroby Alzheimera. Ludzie, ktA?rzy regularnie oddajA� siA� lekturze, grajA� w gry logiczne albo rozwiA�zujA� zagadki, sA� ponaddwukrotnie mniej naraA?eni na rozwA?j chorA?b otA�piennych. Co ciekawe, oglA�danie telewizji wywiera na nasz mA?zg skutek zgoA�a odwrotny – przyspiesza rozwA?j alzheimera.

Pomaga nam zrozumieA� siebie. Odkrycie, A?e sA� inni, ktA?rzy myA�lA� jak my, A?e mamy prawo do swoich odczuA� i reakcji, umacnia nasze poczucie wA�asnej wartoA�ci.

Rozwija empatiA�, umiejA�tnoA�A� wczucia siA� w czyjA�A� sytuacjA�.

Rozwija myA�lenie. Dostarcza nam pojA�A� myA�lowych i nowych idei, rozszerza naszA� A�wiadomoA�A� i nasz A�wiat.

Rozwija wyobraA?niA� u dzieci i dorosA�ych, ktA?ra jest domenA� prawej a�� tej nielogicznej a�� A� pA?A�kuli mA?zgowej (czytanie jest jedynA� metodA� odtwA?rczA� i jednoczeA�nie kreatywnA�);

Zapoznaje z interesujA�cymi nas informacjami z rA?A?nych dziedzin wiedzy.

SA�uA?y budowie wA�asnego obrazu A�wiata i wyciA�gania wA�asnych wnioskA?w;

SA�uA?y rozrywce i zabawie

KsiA�A?ki czA�sto peA�niA� funkcje terapeutyczne (biblioterapia). Dobrze dobrany poradnik pomaga wyjA�A� z depresji i okazuje siA� niekiedy rA?wnie skuteczny jak interwencja farmakologiczna. Ale biblioterapia zasadza siA� przede wszystkim na beletrystyce i poezji a�� poniewaA? to one ukazujA� emocje i postawy, z ktA?rymi czytelnik moA?e siA� utoA?samiA�.

Dodaje seksapilu.A� 🙂 MA�A?czyA?ni z ksiA�A?kA� w rA�ku oceniani sA� przez kobiety jako bardziej atrakcyjni („aura inteligencji”)
WA�ciA�gu dekady a�� odA�2004 doA�2014 roku a�� iloA�A� czytelnikA?w, czyli osA?b czytajA�cych wA�ciA�gu roku ponad 6 ksiA�A?ek , spadA�a oA�ok. 10%.

a�z30% PolakA?w zA�wyksztaA�ceniem wyA?szym magisterskim deklaruje, A?eA�nie przeczytaA�o wA�ciA�gu ostatniego roku A?adnej ksiA�A?ki, 25% wA�ciA�gu ostatniego miesiA�ca nieA�przeczytaA�o tekstu oA�objA�toA�ci trzech stron lub dA�uA?szego artykuA�u wA�prasiea�?A� a�� ten fragment przytoczony zA�Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nieA�pozostawia zA�udzeA�. To, A?eA�lekarz, nauczyciel, prawnik nieA�czyta Sienkiewicza, SA�owackiego czyA�Gombrowicza nieA�jest moA?e najwiA�kszym problemem. PrzeraA?ajA�ce jest to, A?eA�taki ekonomista czyA�inA?ynier nieA�czyta artykuA�A?w aktualizujA�cych wiedzA� zA�zakresu jego dziedziny. ToA�znaczy, A?eA�bazuje naA�tym, co wA�systemie 3Z (zakuA�, zaliczyA�, zapomnieA�) zdoA�aA� nabyA� naA�studiach.

Od 2015 roku MEN realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, ktA?rym objA�to liczne biblioteki, w tym szkolne. W ramach tego programu szkoA�y i biblioteki otrzymujA� pieniA�dze na zakup nowoA�ci, realizujA� projekty edukacyjne, organizujA� spotkania autorskie, wspA?A�pracujA� z bibliotekami publicznymi, a przede wszystkim zachA�cajA� do czytania.

 

MaA�gorzata PawlakA� – nauczyciel biblioteki.