20170929_133146

W dniach 27 – 29.09.2017 uczniowie naszej szkoA�y (gA�A?wnie klasy 2c i 3t oraz kilka osA?b z kl. 1d, 2a i 2e) pod opiekA� nauczycieli p. Jolanty FrA�ckiewicz, Ewy Lewickiej i Marii SiegieA�czuk mieli okazjA� zwiedziA� naszA� stolicA� na wycieczce szkolnej. Spacer po Warszawskiej StarA?wce iA� w A?azienkach,A� zwiedzanie Zamku KrA?lewskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin to najwaA?niejsze punktyA� programu wycieczki. Wizyta w Sejmie pozwoliA�a uczestnikom na obserwowanie obrad parlamentu.
A�W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa WyA?szego mieliA�my okazjA� spotkaA� siA� z doktorem Piotrem DardziA�skim, Podsekretarzem Stanu. Pan Minister opowiedziaA� nam o swojej pracy, jej zaletach i wadach oraz udzieliA� kilku rad jak dobrze wykorzystaA� okres nauki w szkole oraz czas studiA?w. WspomniaA� takA?e o kluczowych projektach realizowanych obecnie przez resort nauki, w tym o nowej ustawie o szkolnictwie wyA?szym.
Wizyta w Ministerstwie byA�a teA? okazjA� do spotkania Pana Janusza Lewickiego, absolwenta naszej szkoA�y, ktA?ry obecnie wspA?A�pracuje z Ministrem DardziA�skim jako jego asystent.

Bogaty i zrA?A?nicowanyA� program, sA�onecznaA� pogoda i dobre humory uczestnikA?w sprawiA�y, A?e wycieczkA� uznaliA�my wszyscy jako bardzo udanA�

IMG_0645A� IMG_0712A� IMG_0727A�A� IMG_0741A�A� IMG_0892A�A� IMG_0909