Wolontariat

Wolontariat w naszej szkole pod nazwA� a�zMy dla Aswiataa�? dziaA�a od 5 lat. Koordynatorem jest pedagog a�� BoA?ena FijaA�kowska. Co roku w wolontariacie dziaA�a okoA�o 40 mA�odych zapaleA�cA?w.

GA�A?wnym zaA�oA?eniem wolontariatu jest aktywizowanie mA�odzieA?y w celu dziaA�aA� na rzecz A�rodowiska lokalnego. Przygotowuje mA�odzieA? do aktywnego uczestniczenia w A?yciu spoA�ecznym i obywatelskim, rozwija zainteresowania, umiejA�tnoA�ci spoA�eczne, a przede wszystkim niesie ze sobA� wiele wartoA�ci wychowawczych, ksztaA�tujA�cych kreatywnoA�A�, odpowiedzialnoA�A�, wraA?liwoA�A� i otwartoA�A� na drugiego czA�owieka. Daje on teA? moA?liwoA�A� nawiA�zania przez szkoA�A� wspA?A�pracy z innymi placA?wkami, organizacjami i instytucjami, dziaA�ajA�cymi na rzecz A�rodowiska lokalnego..

Podejmowane dziaA�ania wolontariuszy:

W zwiA�zku z obchodami Dnia Seniora od 5 lat wolontariusze pomagajA� osobom starszym w robieniu zakupA?w i przemieszczaniu siA� do przychodni zdrowia, aptek, urzA�dA?w.

Od kilku lat mA�odzieA? organizuje dzieciom z Domu Dziecka a�zNadziejaa�? zabawA� mikoA�ajkowA� z prezentami, na ktA?re sama pozyskuje fundusze poprzez wA�asnorA�cznie wykonywane ozdoby A�wiA�teczne, a takA?e pomaga dzieciom w nauce.

KaA?dego roku w zwiA�zku z obchodami Dniem Chorego lub przed A�wiA�tami wolontariusze odwiedzajA� chorych w ZOL-u a�zCaritasa�? prezentujA�c program artystyczny, a niektA?rzy z nich pomagajA� na co dzieA� chorym osobom w cierpieniu i zmaganiu siA� z chorobA�.

Od 3 lat mA�odzieA? wspiera fundacjA� a�zPomA?A? i Tya�? na rzecz osA?b niewidomych i niepeA�nosprawnych poprzez sprzedaA? cegieA�ek.

PomagajA� rodzinom ubogim i dotkniA�tym przez los w poprawie warunkA?w bytowych poprzez zbiA?rkA� A?ywnoA�ci, mebli, i odzieA?y.

W ramach wspA?A�pracy z fundacjA� psychoonkologicznA� a�zTu i Teraza�? w ub. roku mA�odzieA? kwestujA� na rzecz chorych na nowotwory.

Od kilku lat pomagajA� choremu na stwardnienie rozsiane studentowi, kilkakrotnie kwestujA�c na jego rehabilitacjA� i organizujA�c zbiA?rkA� nakrA�tek.

DziA�ki pozyskanym przez siebie funduszom wspomogli budowA� i wyposaA?enie Kliniki Onkologii i Hematologii DzieciA�cej we WrocA�awiu

KaA?dego roku starsi wolontariusze biorA� udziaA� w akcji honorowego oddawania krwi i szpiku kostnego. Nie tylko organizujA� tA� akcjA�, ale rA?wnieA? sami oddajA� krew bA�dA? rejestrujA� siA� w banku kandydatA?w na dawcA?w szpiku.

.