Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

NA LATA 2012 – 2017

          I. Struktura szkoły a oferta.

 • Wzmocnienie efektywności nauczania wszystkich przedmiotów, a w szczególności ścisłych i przyrodniczych poprzez:

– analizę wyników egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznych

– współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami zewnętrznymi i organem nadzorującym

 • Sukcesywne modyfikowanie oferty szkoły w ramach LO i dostosowanie do nowej podstawy programowej
  oraz ramowych planów nauczania.
 • Poszukiwanie nowego kierunku technicznego, aby zachować profil zespołu.
 • Powstanie klasy integracyjnej w LO.
 • Wykorzystanie w pracy platformy edukacyjnej.
 • Nawiązanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.II. Opieka i wychowanie.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole.
 • Wspieranie uczniów zdolnych, wymagających pomocy oraz niepełnosprawnych.
 • Kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich.
 • Przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych wyborów i uczestnictwa w kulturze.
 • Rozwój doradztwa zawodowego z uwzględnieniem dynamicznych zmian na rynku pracy.
 • Współpraca z rodzicami.

         III. Współpraca ze środowiskiem.

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w mediach.
 • Modyfikacja i aktualizacja szkolnej strony internetowej.
 • Współpraca z różnymi organizacjami w środowisku lokalnym.IV. Unowocześnienie bazy.
 • Poprawa warunków pracy nauczycieli i uczniów.
 • Sukcesywne doposażenie w sprzęt multimedialny, programy edukacyjne i inne pomoce.
 • Wyposażenie każdej sali lekcyjnej w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu (do dyspozycji nauczyciela).
 • Modernizacja biblioteki – stworzenie czytelni i centrum multimedialnego dla uczniów.
 • Modernizacja pracowni komputerowych.
 • Modernizacja i doposażenie laboratoriów chemicznych.
 • Sukcesywne podnoszenie estetyki pomieszczeń lekcyjnych i korytarzy.V. Wzór absolwenta – absolwent szkoły powinien cechować się wysoką kulturą osobistą oraz posiadać takie kluczowe umiejętności, jak:
 • umiejętność wejścia na rynek pracy  jako absolwent ,” poruszanie się” na rynku pracy, planowanie swojej kariery naukowej i zawodowej
 • praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki w życiu prywatnym i zawodowym
 • znajomość i praktyczne zastosowanie –zachowania prozdrowotne, zachowania związane ze zdrowym stylem życia
 • praktyczne zastosowanie umiejętności związanych ze zdobytą wiedzą z zakresu kultury fizycznej ze szczególnym naciskiem na „aktywność sportową przez całe życie”
 • zachowania prospołeczne -wolontariat”